İçeriğe geç

Tedarikçi - Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Tedarikçi / Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

Cihan-Ser Gıda San. Tic. Ltd. Şti olarak kişisel verilerinizin gizliliği ile güvenliğine önem veriyoruz ve çalışan tedarikçinin, potansiyel olarak çalışmak üzere teklif alınan tedarikçinin, tedarikçi şirket temsilcilerinin ve çalışanlarının bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Cihan-Ser Gıda San. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz

Tedarikçi Yetkilisi , Tedarikçi Çalışanı

Kimlik (Ad ve Soyad, TC Kimlik No, imza ), İletişim (Telefon, E-Posta, Adres), Finans (Banka Hesap Bilgileri, Iban Bilgileri), Mesleki Deneyim (Diploma No, İşyeri Hekimliği Belgesi  No)

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Kişisel verileriniz şirketimizin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla; Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılara, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler gibi danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kuruluşlarına hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle gerekmesi halinde paylaşılabilecektir.

Şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, yabancı ülkelere de aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunların açıkça öngörmesi, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, temel  hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz gereği  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere dayanarak sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından Şirketimize sözlü veya yazılı, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi veya istenmesi yoluyla toplanır. Şirket toplanan kişisel verileri, bilgisayar sistemleri ve personelleri vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işleyebilir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini info@cihanser.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

Ticaret Sicil No : 378879

Mersis No : 0-2090-0622-6500013

Ticaret Unvanı : Cihan-Ser Gıda San. Tic. Ltd. Şti

Adres : İTOSB Recep Bilal Hancı Cad. No:3 Tepeören Tuzla /İstanbul

Web adresi : https://www.cihanser.com.tr/

Telefon: (0216) 593 90 75