İçeriğe geç

Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİNE BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK m. 13/1 gereği; veri sorumlusu olan Cihan-Ser Gıda San. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin kimliğini tespite yarayan belgelerle şahsen (elden) başvurusu ile (Vekâleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin sunulması gerekmektedir),
  • Noter vasıtasıyla,
  • İadeli taahhütlü posta yoluyla,
  • Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat

gelerek kimliğini tespite yarayan belge ile başvurması. Vekâleten başvuru yapılması

durumunda noter tasdikli

vekâletnamenin sunulması

gerekmektedir)

 İTOSB Recep Bilal Hancı Cad. No:3 Tepeören Tuzla /İstanbul

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla tebligat

 İTOSB Recep Bilal Hancı Cad. No:3 Tepeören Tuzla /İstanbul

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

 

İadeli taahhütlü posta yoluyla

 İTOSB Recep Bilal Hancı Cad. No:3 Tepeören Tuzla /İstanbul

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

 

“Güvenli elektronik

imza” ile imzalanarak

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) Yoluyla

(KEP adresi bilgisi) 

 

cihanser@hs01.kep.tr 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Şirketimizin sisteminde kayıtlı e-posta adresiniz yoluyla

 

 

info@cihanser.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

Yazılacaktır.

 

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13 üncü maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Ad-Soyad:

 

TC Kimlik Numarası(yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya yabancı kimlik numarası):

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

* Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.

  1. Şirketimizle Olan İlişkiniz (Çalışan, çalışan adayı, stajyer, ürün veya hizmet alan kişi, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi vb.):

Şirketimizle Olan İlişkinizin Detayını Belirtiniz:

KVKK Kapsamındaki Talebinizi (Konu) Belirtiniz:

Talep No

Talep Konusu

Kanuni Dayanak

Seçiminiz (Lütfen ilgili bölümü işaretleyiniz)

1

Şirketinizin hakkımda kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

KVKK m. 11/1-a

 

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum.

KVKK m. 11/1-b

 

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

KVKK m. 11/1-c

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVKK m. 11/1-ç

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

KVKK m. 11/1-d

 

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini b) Yok Edilmesini İstiyorum. (Lütfen seçeneklerden birini belirtiniz)

KVKK m. 11/1-e

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (5 Numaralı Talep) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

KVKK m. 11/1-f

 

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;
a)Silinmesini

b)Yok edilmesini

İstiyorum.

(Lütfen seçeneklerden birini belirtiniz)

KVKK m. 11/1-f

 

9

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

KVKK m. 11/1-g

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu

zararın tazmini talep ediyorum.

KVKK m. 11/1-ğ

 

 KVKK Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz:

 

  1. Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz:

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :